gehoorbescherming

Amateurmusici en hun gehoor

Akoestische wand

In 2014 hebben we al eens aandacht besteed aan de risico’s van muziek maken voor je gehoor. Dat is terug te lezen in de tutti van die tijd. Ook zijn er avonden georganiseerd waarop uitleg werd gegeven en je je gehoor kon laten testen door de firma Kaasschieter uit Scherpenzeel. We hebben de opstelling op het podium gewijzigd, schermen aangeschaft om geluid om te leiden en akoestische maatregelen genomen. De laatste stap van de maatregelen is inmiddels afgerond. Dit is een “spreidingswand” achter het orkest waarmee het geluid zich meer verdeeld door de zaal. Deze maatregelen vloeien voort uit een onderzoek naar de akoestiek van de Rabozaal.

Via de KNMO zijn we benaderd door studenten die hun bachelorthesis over het onderwerp “De urgentie van preventie”, oftewel het voorkomen van gehoorschade, hebben gemaakt. We hebben toestemming gekregen om het rapport van Esmée van Bilsen, Ilva Ummels en Fleur Witjes die de opleiding logopedie aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen hebben gevolgd, op onze site op te nemen. Hartelijk dank dames!

Moraal van dit verhaal: bescherm je gehoor! Wees er zuinig op want eens beschadigd, altijd beschadigd.

Samenvatting

gehoor bescherming

Amateurmusici lopen net als professionele musici ook risico op gehoorbeschadiging. Door middel van dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen in de mate waarin amateurmusici zich bewust zijn van de risico’s op gehoorschade en hun bereidheid tot het treffen van preventieve maatregelen hiervoor.
Het doel van dit onderzoek betreft het in kaart brengen of amateurmusici zich bewust zijn van de gehoorrisico’s door het maken van muziek. Daarnaast wordt er in kaart gebracht of amateurmusici bereid zijn om preventieve maatregelen te treffen tegen gehoorschade waardoor mogelijk het aantal amateurmusici met gehoorbeschadiging, als gevolg van het maken van muziek, wordt beperkt.

Het onderzoek betreft een explorerend onderzoek met een onderzoekspopulatie van 729 amateurmusici spelend in een fanfare-, harmonie- of symfonieorkest. Via de besturen van de verenigingen en Facebook zijn de respondenten benaderd om een vragenlijst in te vullen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de respondenten wel eens heeft stilgestaan bij de risico’s op gehoorschade door het maken van muziek. Ook geeft een ruime meerderheid aan bekend te zijn met preventieve maatregelen. Daarentegen treft meer dan 60% van de muzikanten geen preventieve maatregelen. Er ligt dus een grote kloof tussen kennis en daadwerkelijk gedrag.

Thesis

De urgentie van preventie

De voledige thesis “De Urgentie van Preventie” kun je hier downloaden.